top of page

Üyelerimizin​ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Hakları

Digitus Teknoloji A.S.(“Digitus veya Şirket”) isimli şirketimizden gerek web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanırken, gerek projelerimizde Şirketimizle çalışan danışmanlarımız/partnerlerimiz/çalışanlarımız olarak, gerek Şirketimizden hizmet alan kişi/kurum/kuruluşlar olarak, gerekse herhangi başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında belirtilen birtakım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Kanun kapsamında şirket veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak hareket etmektedir. 

Veri sorumlusu sıfatı ile şirket ve şirketinizin dahil olduğu grup içerisinde yer alan gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak şirkete iletmiş olduğunuz veya şirketin usul ve çerçeveleri içerisinde edindiği kurumsal, ticari ve diğer her türlü veri, bilgi ve belge bakımından (“Veri”); şirketle, danışman/Çalışan/ortaklarımız/temsilcilerimizle, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle ve ana ortaklarıyla; faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle, sözleşme imzaladığı program ortakları, şirketin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarıyla, çalışanlar, şirket görevlileri, hukuk mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve anlaşmalı kuruluşlar ile özel mevzuatı gereğince kişisel veri talebine yetkili olan otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile çağrı merkezi, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya/ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir,  güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir,  yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketin birlikte çalıştığı iş ortakları  ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirket ve/veya Şirketin şubeleri ile paylaşılabilecektir. Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir, gerekirse anonim hale getirilerek (hepsi “veri işleme” olarak adlandırılacaktır) kullanılabilir. Verilerin işlenmesi, veri sahibinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır (Elektronik kanal kullanılırken veri sahibinin lokasyonunu belirleme, ürün seçim sıklığını ve/veya diğer istatistiki verileri tanımlama ve analiz etme gibi)

Kişisel verileriniz; şirket, şubelerimiz, internet sitemiz, partner veya tedarikçi firmalar, şirketin mobil uygulamaları, veri transferi ve alımı için kullanılan tüm teknik yöntemler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir. Veri sahibinin bilgilerinin Şirket tarafından çeşitli elektronik kanallar kullanırken işlenmesi (web tarayıcı, Şirketin web sitesi, internet hizmetleri, mobil hizmetler, şirketin mobil uygulamaları, veri transferi ve alımı için kullanılan diğer teknik yöntemler ve kanallar dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), veri sahibinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır. (Elektronik kanal kullanılırken veri sahibinin lokasyonunu belirleme, girdi verilerini, ürün seçim sıklığını ve/veya diğer istatistiki verileri tanımlama ve analiz etme vb.)

Veri Sahibinin Hakları:

a) kişisel verilerini  işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmaması halinde  zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirkete iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirkete KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirkete web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz veri sicil sorumlusu .Digitus olup mobile@digitus.com.tr adresinden bilgi talep edebilirsiniz. 

bottom of page