top of page

Humanious Gizlilik Taahhüdü 

Digitus Teknoloji A.S. (bundan böyle “HİZMET ALAN” anılacaktır) ile Üye arasında kurulmuş ve/veya kurulacak olan ticari ve/veya akdi ilişki gereğince taraflar birbirlerine ait gizli bilgi niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşacak olmaları sebebiyle, aşağıdaki hususlara riayet etmeyi peşinen kabul ve taahhüt ederler.  

1. Gizli Bilginin Tanımı 

İş ilişkisi ile ilgili şahsıma/şirketimize yazılı, sözlü ve sair şekilde açıklanan ticari, mali veya teknik nitelikte olan, her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu bilgiler, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ve tarafıma açıklanabilecek iş fırsatları, projeler, iş modelleri, müşteri ve piyasa bilgileri, ürün, hizmet, kampanya hizmetleri, kampanya koşulları ve birbirleri ile paylaşabilecekleri ticari sır niteliğine haiz sair her türlü bilgi “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. 

2. Gizli Bilginin Korunması 

Bu gizli bilgileri; 

a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı, 

b) Gizli Bilgiyi, birbirlerinin yazılı onayının alındığı durumlar saklı kalmak üzere, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun açıklamamayı ve 

c) Doğrudan ya da dolaylı olarak taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını diğer tarafa ait gizli bilgileri korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Ancak gizli bilgi, zorunlu hallerde ve iş gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçi, alt işçi, danışman ve taraflara bağlı çalışan diğer kişilere verilebilecektir. 

Taraflar, işbu Taahhütname ile getirilen yükümlülükler hususunda işçi, alt işçi, danışman ve taraflara bağlı çalışan diğer kişileri uyarmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt ederler. 

Taraflar, gizli bilginin paylaşıldığı işçinin SSK’ya tabi olup olmadığını göz önünde bulundurmayı, bilgi paylaşımının yapıldığı kişilerle gizlilik anlaşması yapmayı ve istendiğinde yapılmış olan danışmanlık sözleşmesini ibraz etmeyi taahhüt ederler.  

Taraflar, işçi, alt işçi, danışman ve taraflara bağlı çalışan diğere kişilerin işbu Taahhütnamede düzenlenen hükümlere aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 

3. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler: 

Aşağıda sayılan bilgiler Gizli Bilgi Tanımının dışındadır: 

a) Kişisel Veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. 

b) Gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden ifşa edilmiş olduğu veya tarafların kendi çabalarıyla geliştirilmiş olduğu ispat edilebilen bilgiler, 

c) Yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. Şu kadar ki, bu durumda taraflar birbirlerini söz konusu mahkeme kararı veya idari emirden mümkün olan en erken tarihte haberdar edeceklerini ve söz konusu açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek çabalara destek vereceklerini taahhüt ederler. 

d) Bu anlaşmayı ihlal etmeyecek bir şekilde kamuya açıklanan bilgiler, (Taahhütnamenin imzalandığı tarihten önce kamuya yansımış bilgiler ile Taahhütnamenin imzalandığı tarihten sonra taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle kamuya yansıyan bilgiler de bu kapsamdadır.) 

4. Kişisel Verilerin Korunması: 

Taraflar arasında kurulmuş ve/veya kurulacak olan ticari ve/veya akdi ilişki gereğince kişisel bilgi niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşılması muhtemel olduğundan Taraflar aşağıdaki taahhütleri kabul ve beyan ederler; 

a) Taraflar birbirlerine iletilen Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Kişisel Veriler Mevzuatı”) başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun şekilde gizli tutacaklarını, işlenmesini ve erişilmesini önleyeceklerini; hiçbir şekilde 3.kişilere ve yurtdışına aktarmayacaklarını, sözleşme konusuyla sınırlı bir şekilde ve sınırlı bir süre ile kullanıp ve saklayacaklarını; diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın Kişisel Verileri işlemeyeceklerini, söz konusu Kişisel Verileri yalnızca işbu Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu ölçüde kullanacağımı/kullanacağımızı, işin gerektirdiği süre boyunca saklayacaklarını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere diğer tarafın bu hususta yapacağı bir ihbar ya da ihtara hacet kalmaksızın sileceklerini, yok edeceklerini veya anonimleştireceklerini kabul ve beyan ederler.

b) Kişisel Verilere erişen ve verileri elinde bulunduran sıfatıyla taraflar, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Veriler Mevzuatı uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt etmektedirler. 

c) İşbu Sözleşme’de ve Kişisel Veriler Mevzuatında yer alan düzenlemelere aykırı davranılması halinde diğer tarafın  her türlü yasal yola başvurabileceğini  kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

d) Taraflar, personellerinin, alt çalışanlarının ve taraflara  bağlı olarak çalışan diğer kişilerin Kişisel Verilere erişim ve işleme yetkilerini Kişisel Veriler Mevzuatına uygun olarak sadece hizmetin yerine getirilmesi için gerektiği kadar tanımlayacaklarını; bu erişim yetkilerini kullanırken personelin, alt çalışanların ve taraflara bağlı olarak çalışan diğer kişilerin erişilen bilgiler ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamalarını sağlayacaklarını; personelin, alt çalışanların ve taraflara bağlı olarak çalışan diğer kişilerin Kişisel Veriler Mevzuatında belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacaklarını, bu Sözleşme’nin imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelin, alt çalışanların ve taraflara bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde diğer tarafın aleyhine tahakkuk eden idari para cezaları dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü menfi ve müspet zarardan doğrudan ve bahse konu kişiler ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul ve beyan ederler.

e) İşbu Sözleşme’nin yürürlük süresi ve sona ermesinden sonra dahi tarafların Kişisel Veriler Mevzuatından doğan yükümlülükleri devam edecektir; ancak her halükarda diğer tarafın, işbu Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra diğer tarafça iletilen Kişisel Verileri  iade edeceğini, kayıtlarında arşiv amaçlı dahi olsa hiçbir kopya tutmayacaklarını ve tüm kişisel verileri yok edeceklerini; diğer tarafça  iletilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin talebi, talebin iletildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde karşılamayı kabul ve beyan ederler.

5. Açıklama Yükümlülüğü Olmaması: 

Taraflar, gizli Bilginin ve bu bilgilerdeki hakların tamamen, paylaşan tarafın yetki ve sorumluluğunda olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinde herhangi bir hak, imtiyaz veya öncelik bahşetmeyeceğini peşinen kabul edilmektedir. Ayrıca gizli bilgilerin değerli sırlar içerdiğini ve bu Sözleşmeyi imzalamakla taraflar Gizli Bilgi açıklamak gibi bir yükümlülüğünün oluşmadığını kabul ederler.

6. Gizli Bilginin İadesi: 

Taraflar, gizli bilgiyi üzerinde olduğu her türlü yazı, yazılım, grafik, tablo, şema, belge, disket veya diğer eşya ile beraber, ticari ilişkinin gerçekleşmemesi veya sona ermesi halinde diğer tarafın talebi üzerine derhal bir tutanak ile iade etmeyi kabul ve taahhüt ederler. 

7. Devir ve Süre: 

İşbu Taahhütname, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek, ve taraflarca sözleşme sona erdirilmedikçe ve/veya aralarındaki ticari ilişki devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır. Gizlilik yükümlülükleri, işbu taahhütnamenin sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edecektir. 

8. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve Deliller: 

İşbu Taahhütnamenin yorumunda ve Taahhütname sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Tarafların defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HMK 193 maddesi anlamında muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan ederler. 

9. Bölünebilirlik: 

İşbu Taahhütnamenin maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Taahhütnamenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez. 

10. Taahhütnamede Değişiklik: 

İşbu taahhütname, daha önce gizlilik hususunda değişiklikler ancak yazılı yapılabilir. 

11. Bildirimler: 

Taraflar, işbu Taahhütname nedeniyle yapılacak tebligatlar için, aşağıda yer alan adresi kanuni ikametgah olarak ittihaz ettiklerini, vaki olacak değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

bottom of page